Oppdragsbrev

Årlig utarbeider Utdanningsdirektoratet et oppdragsbrev til de nasjonale sentrene. Noen av oppdragene er felles, mens andre er spesifikke for hvert senter. 

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal i 2016

 • Valgfag:
  Senteret har hovedansvar for å utvikle støttemateriell til valgfagene Forskning i praksis, Natur, miljø og friluftsliv, Teknologi i praksis og Trafikk. Dette skal gjøres i samarbeid med andre relevante sentre.
  Senteret skal samarbeide med andre sentre om utvikling av støttemateriell i andre valgfag.
  Resultatkrav:
  • Flere ressurser til valgfagene ligger på senterets nettside. Ressursene skal være tverrfaglige, passe aldersblandede grupper og vise variasjon i arbeidsmetoder.
  • Valgfagsressursene er lett tilgjengelige og enkle å bruke
 • Iverksette tiltak knyttet til den nasjonale realfagsstrategien Tett på 2015-2019 i henhold til eget oppdragsbrev
  Resultatkrav:
  • Senteret har gjennomført tiltak i henhold til eget oppdragsbrev
 • Senteret bidrar i tiltaket Realfagskommuner i tråd med supplerende oppdragsbrev nr. 01–15 
  Resultatkrav:
  • Oppdraget er utført iht plandokument datert 26.06.2015
 • FYR:
  Bidra i arbeidet med yrkesretting og relevans gjennom FYR-prosjektet, jf. revidert mandat bygget på oppdragsbrev 37-11 fra Kunnskapsdepartementet
  Resultatkrav:

  • Senteret har gjennomført tiltak i henhold til mandatet
  • Senteret har utviklet program og gjennomført skolering for fellesfag- og programfagslærere i samarbeid med Utdanningsdirektoratet
  • Samarbeidet mellom sentrene er videreført
  • I årsrapporten for 2016 beskrives ressursutvikling, framdrift og senterets vurdering av måloppnåelse
 • Videreføre arbeidet med det tverrfaglige perspektivet i teknologi og design i samarbeid med Matematikksenteret og Senter for kunst og kultur
  Resultatkrav:
  • Materiell og gode eksempler er formidlet på nett
 • Drifte og lede arbeidet med Den naturlige skolesekken i henhold til eget oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet
  Resultatkrav:
  • Senteret har gjennomført tiltak i henhold til eget oppdragsbrev og har levert rapport til direktoratet
  • Senteret har rapportert på bruk av midler både til Miljødirektoratet og Utdanningsdirektoratet
 • Drifte og lede arbeidet med Lektor 2 i henhold til eget oppdragsbrev
  Resultatkrav:
  • Senteret har gjennomført tiltak i henhold til eget oppdragsbrev og har levert rapport til direktoratet
 • Publisere informasjon om nasjonale konkurranser i realfag i samarbeid med Forskningsrådet
  Resultatkrav:
  • Samlet informasjon om olympiadene og Abelkonkurransen er publisert på senterets hjemmeside
 • Bidra i arbeidet med rapporten Teknologi i norsk skole – i dag og i fremtiden
  Resultatkrav:
  • Har deltatt i arbeidsgruppen og bidratt til å ferdigstille rapporten.
 • Det skal lages en film om arbeid med realfag i barnehagen. Filmen skal ta utgangspunkt i fagområdene antall, rom og form og natur, miljø og teknikk og framheve utforskende arbeidsmåter i realfag. Filmen skal produseres i samarbeid med Matematikksenteret.
  Resultatkrav:
  • Filmen er ferdigstilt innen oktober 2016

De nasjonale sentrene skal i 2016

Oppgaver, mål og resultatkrav for 2016 er gitt gjennom fire hovedområder. Disse oppgavene skal løses innen rammen av grunntildelingen:

 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet
 2. Fagdidaktisk virksomhet og kompetanseutvikling
 3. Dokumentasjon og analyse
 4. Kommunikasjon og samarbeid

Hovedområde 1: Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet

Oppgave 1.1 – Utvikling og publisering av pedagogisk støtte- og veiledningsmateriell og -tjenester til barnehager

Sentrene skal bidra i arbeidet med å oppfylle mål i Kompetansestrategien «Kompetanse for framtidens barnehage 2014-2020». Sentrene skal samarbeide om utvikling av pedagogisk støtte- og veiledningsmateriell der det er faglig hensiktsmessig. Ressursene skal være knyttet til rammeplanen, gratis og nettbaserte. De skal være praksisnære og grunnet i barnehagens helhetlige syn på læring. Sentrene skal ved behov bistå direktoratet i å forberede implementering av revidert rammeplan for barnehagen.

Mål

 • Sentrene leverer kunnskaps- og erfaringsbasert støtte- og veiledningsmateriell
 • Ressursene bidrar til kunnskapsbasert utvikling av praksis hos målgruppene

Resultatkrav

 • Sentrene har oppdatert og/eller utviklet nye rammeplanrelaterte ressurser

Styringsparameter

 • Produksjon av støtte- og veiledningsmateriell

Indikatorer

 • Antall nye ressurser
 • Antall ressurser som har blitt oppdatert

Rapporteringskrav

 • Sentrene har utarbeidet en samlet oversikt over sentrenes nettbaserte og trykte støtte- og veiledningsmateriell for barnehagen og grunnopplæringen fordelt på fagområder og nivå. Oversikten skal også gi et bilde av hvilke fagområder og nivåer som ikke har tilfredsstillende tilbud om materiell. Oversikten oversendes direktoratet innen 1.11.2016, jfr oppgave 1.4.

Oppgave 1.2 - Formidlingsaktiviteter mot målgruppene i barnehagesektoren

Sentrene skal gjennom løpende formidlingsvirksomhet sikre økt kjennskap til og bruk av sentrene i barnehagesektoren. Der det er hensiktsmessig kan sentrene samordne sine formidlingstiltak, og eventuelt gjennomføre konferanser, enten enkeltvis eller i samarbeid med andre sentre innenfor egen ramme.

Mål

 • Sentrene formidler erfaringsbasert kunnskap og eksempler fra god praksis til målgruppene
 • Økt kjennskap til og bruk av nettressursene blant målgruppene

Resultatkrav

 • Målgruppenes kjennskap til de nasjonale sentrene og bruk av nettressursene har økt

Styringsparameter

 • Kjennskap til sentrene
 • Bruk av sentrenes ressurser

Indikatorer

 • Andel av barnehager og barnehageeiere som har hatt kontakt med hvert enkelt senter
 • Formålet med kontakten med sentrene
 • Grad av tilfredshet med sentrenes leveranser
 • Bruk av sentrenes nettsider

Rapportering

 • Sentrenes formidlingsaktiviteter på barnehagefeltet skal omtales i årsrapporten

Oppgave 1.3 - Bidra i Utdanningsdirektoratets arbeid med læreplanutvikling

Sentrene må påregne og planlegge for at de kan få oppgaver knyttet til å samarbeide med direktoratet om justering og videreutvikling av læreplaner for fag i grunnopplæringen. Nye oppdrag på dette området vil bli gitt i egne oppdragsbrev.

Samarbeidet sentrene imellom om utvikling og publisering av nettbaserte tjenester skal videreføres. Nettjenestene skal være samordnet med direktoratets nettjenester.

Mål

 • Sentrene bidrar til kunnskapsbasert justering og videreutvikling av læreplanverket

Resultatkrav

 • Tjenester er levert i henhold til egne oppdragsbrev fra direktoratet

Oppgave 1.4 - Bidra i læreplanimplementering

Sentrene skal videreutvikle/oppdatere, kvalitetssikre og formidle gratis støtte- og veiledningsmateriell, til bruk for eiere, ledere og ansatte i grunnopplæringen slik at

 • De bidrar til økt forståelse og aktiv bruk av læreplanverket
 • De bidrar til vurdering for læring i fag
 • De ivaretar de fem grunnleggende ferdighetene i hele grunnopplæringen
 • Valgfagene blir ivaretatt
 • Fellesfagene og programfag i yrkesfaglige utdanningsprogrammer i Vg1 og Vg2 blir ivaretatt
 • Programfag i studieforberedende utdanningsprogrammer blir ivaretatt
 • De bidrar til tilpasset opplæring i tråd med føringer for tilpasset opplæring slik de er beskrevet i generell del av læreplanverket, i prinsippene for opplæringen og i kap. 3 i forskrift til opplæringsloven om vurdering.

Støtte- og veiledningsmateriellet skal kobles tydelig til kompetanse i læreplanverket, tematisere vurdering og synliggjøre bruk av digitale ressurser og verktøy. Det skal ivareta behov for tilpasning til alle elevers behov, herunder elever med behov for spesialpedagogiske opplæringstiltak og faglig høyt presterende elever, og gjelde for de ulike nivåene i grunnopplæringen. Det er viktig at ressursene vektlegger hvordan elevene skal utvikle sine digitale ferdigheter.

Mål

 • Sentrene leverer kunnskaps- og erfaringsbasert støtte- og veiledningsmateriell som synliggjør koblingen til LK06
 • Ressursene bidrar til kunnskapsbasert utvikling av praksis hos målgruppene
 • Sentrene sikrer brukervennlig tilgang til læreplanrelatert støtte- og veiledningsmateriell

Resultatkrav

 • Sentrene har gjennomgått eget støtte - og veiledningsmateriell og vurdert behov for å revidere og videreutvikle dette for å tydeliggjøre kobling til LK06
 • Sentrene har vurdert kvaliteten på eksisterende ressurser innen hvert av de prioriterte områdene
 • Sentrene har revidert og videreutviklet ressurser der det har vært behov for det
 • Sentrene har sørget for at ressursene i varetar behovet til elever med særskilte behov og faglig høyt presterende elever
 • Sentrene har støtte- og veiledningsmateriell om tilpasset opplæring basert på fagtekstene og nettressursen som Utdanningsdirektoratet utviklet høsten 2015. Dette kan enten være revidering/justering av eksisterende ressurser eller utvikling av nye ressurser.

Styringsparameter

 • Produksjon av støtte- og veiledningsmateriell

Indikatorer

 • Antall nye nettressurser fordelt på fagområde og nivå
 • Antall ressurser som har blitt videreutviklet

Rapportering

 • Sentrene har utarbeidet en samlet oversikt over sentrenes nettbaserte og trykte støtte- og veiledningsmateriell for barnehagen og grunnopplæringen fordelt på fagområder og nivå. Oversikten skal også gi et bilde av hvilke fagområder og nivåer som ikke har tilfredsstillende tilbud om materiell. Oversikten oversendes direktoratet innen 1.11.2016, jfr oppgave 1.1.

Hovedområde 2: Fagdidaktisk virksomhet og kompetanseutvikling

Oppgave 2.1 - Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UH - sektoren/lærerutdanningen

Sentrene skal forankre arbeidet i kunnskap om hva som virker og bidra overfor barnehagen og grunnopplæringen med gode eksempler fra praksisfeltet. For Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er sentrale samarbeidsaktører også folkehelserådgiverne hos fylkesmennene og fylkeskommunene.

Sentrene skal tilby barnehageeiere og skoleeiere støtte og veiledning i tilknytning til planlegging og gjennomføring av kvalitetsutviklingstiltak. Sentrene skal også ta initiativ til samarbeid med barnehageeiere og skoleeiere og UH - sektoren/lærerutdanningen for å utvikle planer og modeller for kvalitetsutviklings tiltak og implementering av kunnskap om god praksis. Slike kvalitetsutviklingstiltak må i størst mulig grad samordnes mellom sentre.

Sentrene skal utvikle fagdidaktiske ressurser i tilknytning til nasjonale satsinger.

Mål

 • Kunnskapsbasert utvikling av praksis i barnehager og skolerR

Resultatkrav

 • Sentrene samarbeider med barnehage- og/eller skoleeier og UH-sektor/lærerutdanningen (UHs rolle har f. eks. vært kompetanseutvikling, forskning og/eller evaluering) og kan dokumentere minimum tre slike samarbeidstiltak
 • Erfaringer og gode eksempler fra tiltakene er formidlet til sentrenes målgrupper

Oppgave 2.2 - Nasjonale satsinger

Sentrene skal bistå Utdanningsdirektoratet i arbeidet med nasjonale satsinger der de får eget oppdragsbrev knyttet til dette.

Ungdomstrinn i utvikling

Matematikksenteret, Lesesenteret og Skrivesenteret har sammen med Læringsmiljøsenteret fått egne oppdrag i forbindelse med satsing en på ungdomstrinnet. De tre sentrene skal lage en plan for hvilke pedagogiske nettressurser som skal utvikles til satsingen. Planen skal synliggjøre hvilke ressurser det kreves samarbeid med andre sentre for å utvikle. I forbindelse med dette skal de tre sentrene ta initiativ til å inngå et forpliktende samarbeid med de andre nasjonale sentrene om utvikling av d isse ressursene. De pedagogiske nettressursene skal ferdigstilles hos hhv Matematikksenteret, Lesesenteret og Skrivesenteret, og de skal deretter oversendes Utdanningsdirektoratet for publisering på udir.no.

Satsing på fag- og yrkesopplæring - FYR–prosjektet

Lesesenteret, Skrivesenteret, Matematikksenteret, Fremmedspråksenteret og Naturfagsenteret skal bidra i arbeidet med yrkesretting og relevans gjennom FYR-prosjektet, jf. revidert mandat bygget på oppdragsbrev 37-11 fra Kunnskapsdepartementet, jf. senterspesifikk del.

Tett på realfag – Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen, 2015–2019

Strategien retter seg mot barn og unge i barnehager og skoler. Kunnskapsnivået til barn og unge i matematikk og naturfag skal heves, gjennom å styrke kompetansen til lærere i barnehage og skole om hva som gir god læring, og gjennom å vise 16 frem ressurser og verktøy som kan redusere andel svakt presterende og øke ande len høyt presterende i realfag. Strategien blir fulgt opp med årlige tiltaksplaner. Satsing på Realfagskommuner og utvikling av et Realfagsbarometer er viktige satsinger innenfor strategien. Matematikksenteret og Naturfagsenteret har ansvar for sentrale tiltak knyttet opp mot strategien.

Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015–2019

Gjennom denne strategien satses det systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i både barnehage og skole. Det skal utvikles praksisnære og kunnskapsbaserte digitale kompetansepakker som barnehager og skoler kan ta direkte i bruk i det lokale utviklingsarbeidet. Lesesenteret har ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre arbeidet med strategien. Skrivesenteret og Nynorsksenteret bidrar også i dette arbeidet.

Samarbeid om økt gjennom føring i videregående opplæring

I oppdragsbrevet Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år - «0-24 samarbeidet », bes Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Utdanningsdirektoratet om å etablere et forpliktende samarbeid om utsatte barn og unge under 24 år, med mål om at gjennom bedre samhandling i stat og kommune skal flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Oppdraget har en varighet på fem år fra 2015 til 2020 og innebærer en rekke tiltak som skal gjennomføres i perioden. Utdanningsdirektoratet koordinerer gjennomføringen. De nasjonale sentrene må regne med å få oppgaver knyttet til de ulike satsingene i dette programmet.

Lærerspesialister

I tråd med strategien Lærerløftet – På lag med kunnskapsskolen gjennomfører regjeringen piloter som grunnlag for å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling uten å gå over i administrativ stilling i skolen. Pilotene ble igangsatt høsten 2015, og er en toårig ordning med lærerspesialister i grunnskole og videregående skole. I tillegg er det besluttet å utvikle en spesialistutdanning, i første omgang ett studietilbud i matematikk og ett i norsk, med særlig vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring. Spesialistutdanning skiller seg fra annen faglig videreutdanning ved at den innrettes spesifikt mot funksjonen som lærerspesialist, jf gjeldende rammer for piloteringen av funksjon som lærerspesialist. Skrivesenteret, Lesesenteret og Matematikksenteret skal bidra i utprøvingen av spesialistutdanning i norsk og matematikk.

Opplæring av flyktninger og asylsøkere

Den nye situasjonen med økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere innebærer store utfordringer mht. opplæringstilbud for disse gruppene. I første omgang vil dette være en krevende oppgave for alle kommuner som har et mottak av et eller annet slag. Etter hvert som flyktningene og asylsøkerne bosettes ute i kommunene vil også disse kommunene bli nødt til å styrke både kapasitet og kompetanse for å levere relevante opplæringstilbud.

Skolekassa som er en elektronisk portal med læringsressurser for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven ble opprettet tidlig i 2016. Portalen skal inneholde videoer, lydfiler, artikler, og andre digitale læringsressurser. Målet med ressursene er å aktivisere elevene med skolefaglige aktiviteter all den tid et ordinært skoletilbud ikke er på plass.

NAFO har fått et særskilt ansvar for Skolekassa, men de andre sentrene må også regne med å få oppgaver knyttet til både dette og andre tiltak som skal sikre at flyktninger og asylsøkere får oppfylt sin rett til opplæring.

Hovedområde 3: Dokumentasjon og analyse

Kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid er et viktig grunnlag for kvalitetsutvikling i barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren. Sentrene skal ikke selv drive forskning med midler fra Utdanningsdirektoratet, men det er viktig at de kjenner til og bruker relevant kunnskapsgrunnlag som for eksempel evalueringer, studier, statistikk og forskning i sitt arbeid for barnehagesektoren og grunnopplæringssektoren. Sentrene skal være i dialog med direktoratet for godkjenning av eventuelle egne spørreundersøkelser for å hindre dobbeltarbeid og minske belastningen på sektorene.

Oppgave 3.1 - Systematisere og formidle kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid

Sentrene skal samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene. For Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er også helsestasjons- og skolehelsetjenesten aktuelle mottakere av slik formidlingsvirksomhet.

Mål

 • Sentrene formidler og tilrettelegger kunnskap for målgruppenes behov
 • Sentrene bidrar med kunnskapsbasert grunnlag for politikkutformingen

Resultatkrav

 • Det er utarbeidet ressurser til bruk for alle målgrupper, herunder eiere og ledere i barnehagen og i grunnopplæringen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har tilrettelagt sitt støtte- og veiledningsmateriell til også å omfatte helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Oppgave 3.2 – Kunnskapsoversikter

Sentrene skal utarbeide og formidle kunnskapsoversikter i henhold til oppdrag eller i samarbeid med direktoratet.

Mål

 • Kunnskapsbasert grunnlag for utvikling av praksis i barnehager og grunnopplæringen
 • Kunnskapsbasert grunnlag for politikkutforming

Resultatkrav

 • Tjenester levert i henhold til egne oppdragsbrev fra direktoratet

Hovedområde 4: Kommunikasjon og samarbeid

Sentrene skal i 2016 videreutvikle og styrke samarbeidet om oppgaver i oppdragsbrevet og samordne formidlingstiltak der det er faglig hensiktsmessig, jfr. blant annet oppgaver knyttet til de nasjonale satsingene. Oppgaver som krever samarbeid mellom to eller flere sentre er også omtalt i de senterspesifikke delene av oppdragsbrevet, jfr. blant annet oppgaver knyttet til utvikling av ressurser for valgfagene.

Sentrene skal samarbeide med fylkesmannsembetene, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og andre relevante aktører, blant annet Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), Senter for IKT i utdanningen, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Kunnskapssenter for utdanning, Senter for samisk i opplæringen og andre aktuelle kompetansemiljøer der dette er faglig hensiktsmessig. Aktører innen universitets- og høyskolesektoren, herunder lærerutdanningsinstitusjonene, er andre sentrale samarbeidspartnere. Det er potensiale for styrking og videreutvikling av eksisterende samarbeidsordninger og rom for utvikling av nye.

De nasjonale sentrene har i fellesskap etablert et arbeidsutvalg som bl.a. skal ha som formål å videreutvikle samarbeidet mellom sentrene og sørge for at oppgaveløsningen er godt samordnet. Utdanningsdirektorat et ser det som hensiktsmessig å etablere gode rutiner for samarbeid med arbeidsutvalget i forbindelse med bl.a. forberedelser til felles senterledermøter og for drøfting av arbeid som krever god samordning.

Oppgave 4.1 – Samarbeid om utvikling, publisering og formidling av nettbasert støtte- og veiledningsmateriell

Sentrene skal videreføre nettverkssamarbeidet mellom nettredaktørene og legge til rette for at sentrenes nettjenester fremstår mer enhetlig og helhetlig for målgruppene. En større del av sentrenes arbeid med utvikling og formidling av nettbasert støtte- og veiledningsmateriell skal skje i samarbeid mellom sentre.

Mål

 • Samarbeid mellom sentrene, herunder nettverkssamarbeidet, bidrar til styrking av sentrene som slagkraftige verktøy for utvikling av kvalitet i sektorene

Resultatkrav

 • Sentrene har samarbeidet om utvikling og formidling av nettbasert støtte- og veiledningsmateriell
 • Målgruppenes bruk av nettbasert støtte- og veiledningsmateriell har økt

Rapportering

 • Samarbeidstiltak beskrives i årsrapporten
 • Kjennskap til og bruk av sentrene vil være tema for Spørsmål til Skole-Norge i 2016. Endringer fra 2014 vil framgå av oppsummeringen av undersøkelsen. 

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)
Fellesoppgaver, budsjetter m.m.